‘జల ప్రాజెక్టులపై జనం ఎన్నెన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. వాళ్ల నమ్మకం వమ్ము కాకుండా పనిచేయాలి’

Advertisement

x

ప్రధాన వార్తలు

Special Stories

This ad will Close in seconds. Skip this Ad

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

Sakshi ePaper

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved. |